Mobile menu

Stay local, think global

Εταιρεία

Η Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια εξωστρεφής εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Β.Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιατρικών αερίων από το 1968. Έχοντας ένα ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης κατέκτησε ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά, στην οποία κατέχει το 85% του μεριδίου αγοράς. Έχει αποκτήσει ισχυρή αναγνώριση η οποία οφείλεται στον επαγγελματισμό, στην αξιοπιστία, στην φερεγγυότητα και στην ευθύνη της. Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, η τεχνογνωσία των συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων, η ανθεκτικότητα των προϊόντων και αναγνώρισε τη σημασία της διεθνούς ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα πλήθος έργων στο εξωτερικό και πλέον διαθέτει μια εκτεταμένη λίστα αναφοράς έργων. Το εργοστάσιο, τα γραφεία του προσωπικού και η αποθήκη στεγάζονται σε ένα κτίριο 4.000m2 στην Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης, Θεσσαλονίκη. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, οικονομολόγους μεταπτυχιακής ειδίκευσης, αδειούχους συγκολλητές και ηλεκτρολόγους. Το προσωπικό της G. SAMARAS S.A. αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρείας. Όλο το προσωπικό, εκτός από τις εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες, χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό στον πελάτη και την επιμονή για αποτέλεσμα.

Ποιότητα

Η Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια εταιρεία που στοχεύει στην ποιότητα. Ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι η κατοχή των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003. Όλα τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και φέρουν το σήμα CE. Επιπλέον, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό ή απαραίτητο, ορισμένα προϊόντα έχουν ενταχθεί σε κατηγορίες IIa και IIb ιατροτεχνολογικών προιόντων.

Περιβαλλοντική Πολιτική και Σύστημα Διαχείρισης
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της εταιρείας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της βασίζεται στα εξής:
 • Η πάγια πολιτική εξασφάλισης της Ασφάλειας και Υγιεινής αποτελεί βασική προϋπόθεση για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, κάτι που αποτελεί δέσμευση για την Διοίκηση της εταιρίας.
 • Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, πραγματοποιείται μέσω ενός σύνθετου και πολύπλευρου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της Ασφάλειας και Υγιεινής της Εταιρείας, έχουν επιμεριστεί οι αρμοδιότητες στις εξής διευθύνσεις:
 • Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, η οποία χειρίζεται τα αντίστοιχα θέματα.
 • Διευθύνσεις Υγιεινής και Ασφάλειας σε επίπεδο μονάδας αποτελούμενες από εξειδικευμένους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί ως μηχανικοί ασφαλείας, και ασχολούνται με θέματα που αφορούν την υγιεινή και τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας των εργαζομένων για την πρόληψη και την προστασία από ατυχήματα.

Η Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αξιολογεί διαρκώς τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να εναρμονίζονται με το περιβαλλοντικό πιστοποιητικό ISO 14001:2004.

Προστασία του Περιβάλλοντος
Για την Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική επιλογή, όχι μόνο ως έκφραση της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, αλλά και ως κρίσιμο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των συστημάτων ιατρικών αερίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία:
 • Παρακολουθεί συστηματικά όλες τις εξελίξεις στον τομέα της.
 • Ανανεώνει και αντικαθιστά τον εξοπλισμό της, υιοθετώντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
 • Εκσυγχρονίζει την παραγωγική της διαδικασία, προκειμένου να κατασκευάζει προϊόντα που πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
 • Ανανεώνει και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό της, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και εκπαίδευσης.

Επιπλέον η Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. εκτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα ανακύκλωσης στα ακόλουθα υλικά:
 • Χαρτί
 • Λαμπτήρες
 • Υπολείμματα Χαλκού
 • Υπολείμματα Αλουμινίου
 • Υπολείμματα Σιδήρου
 • Υπολείμματα Ορείχαλκου
 • Πλαστικό
 • Μπαταρίες
 • Υπολείμματα συσκευασίας
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Λιπαντικά


Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα στον τελευταίο όροφο του κτιρίου που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2.
 • Αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ορθολογική χρήση του κλιματισμού.
 • Τακτική επιθεώρηση του στόλου οχημάτων και έλεγχος των εκπομπών ρύπων.

Τα προϊόντα της Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και CE.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για «Σχεδιασμό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων, ιατρικού κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού».
 • Πιστοποιητικό ISO EN 13485:2003 για «Σχεδιασμό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάσταση των συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων, ιατρικού κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού».
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 93/42 / ΕΕ για ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα.

Για όλα τα προιόντα που κατασκευάζονται από την Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε., υπάρχει μόνιμη παρακαταθήκη και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή. Ο έλεγχος της λειτουργίας και η συντήρηση των εγκαταστάσεων διεξάγονται βάσει γραπτών οδηγιών και πινάκων στα αγγλικά, τα οποία παραδίδονται στα τμήματα συντήρησης και στις τεχνικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης για το προσωπικό συντήρησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ