Mobile menu

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  1. Η αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών συνεπάγεται την εφαρμογή στο σύνολό τους. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ.
  2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ μιας ρήτρας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ενός όρου της Παραγγελίας, θα υπερισχύει ο όρος της Παραγγελίας. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών μπορούν να τροποποιηθούν, ωστόσο σε κάθε παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ ισχύουν οι όροι που αναγράφονται την ημερομηνία που καταχωρήθηκε η παραγγελία.
  3. Αντικείμενο των Γενικών Όρων Συναλλαγών είναι η προμήθεια προϊόντων, όπως εξειδικεύονται στην επισυναπτόμενη παραγγελία.
  4. Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα είναι σε πλήρη συμφωνία με την τεχνική και οικονομική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
 2. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Το συνολικό τίμημα του ΠΕΛΑΤΗ για το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία.
  • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκδώσει το τιμολόγιο για τα προϊόντα που αναφέρονται στην Παραγγελία στη διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ. Το τιμολόγιο θα περιέχει τον Αριθμό Παραγγελίας, μια πλήρη περιγραφή των παρεχόμενων Προϊόντων και την Τιμή. Πέραν της Τιμής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει (όπου ισχύει) στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ένα ποσό που ισοδυναμεί με οποιονδήποτε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που επιβάλλεται στα παρεχόμενα αγαθά.
  • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επικυρώνει την παραγγελία του. Η επικύρωση αυτή συνεπάγεται την αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
  • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής, τον τρόπο παράδοσης, την διεύθυνση παράδοσης. Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, επιβεβαιώνει την παραγγελία οριστικά και αμετάκλητα.
  • Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προβλέπεται να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας.
 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος στην διεύθυνση που αναγράφεται στην παραγγελία του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παραγγελία εκτός κι αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των μερών.
  • Οποιαδήποτε αποτυχία παράδοσης των προϊόντων μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην Παραγγελία δίνει το δικαίωμα στον ΠΕΛΑΤΗ να προβεί σε ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ περί λύσης της Σύμβασης με άμεση ισχύ καθώς και σε αίτημα αποζημίωσης.
 4. ΕΓΓΥΗΣΗ

  Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση, υπό τον όρο να βρίσκονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Η περίοδος αυτή ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του προϊόντος της παραγγελίας.

 5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

  • O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται όπως παραδώσει το υπό προμήθεια είδος σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας.
  • Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα.
  • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων ή παραβίαση της εγγύησης ή οποιοδήποτε είδος αξίωσης ευθύνης προϊόντος. Σε περίπτωση που ένας τελικός αγοραστής οποιουδήποτε Προϊόντος που κατασκευάζεται ή πωλείται, ή οποιοσδήποτε άλλος τρίτος, ισχυριστεί ότι αυτό το Προϊόν είναι ελαττωματικό ή παραβιάζει οποιαδήποτε εγγύηση ή εγείρει με άλλο τρόπο αξίωση ευθύνης προϊόντος, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις, την αποζημίωση και γενικά τα έξοδα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με το εν λόγω Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ισχυριζόμενου ελαττώματος ή παραβίασης της εγγύησης ή άλλης αξίωσης ευθύνης προϊόντος.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μπορούν να επιστραφούν αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θέλει να κρατήσει ένα προϊόν. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ στη συνέχεια θα μπορεί να επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία.

 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς το άλλο και τα κείμενα, που έχουν ανταλλαχθεί συμπεριλαμβανομένου του κειμένου του παρόντος συμφωνητικού, που έχουν καταστεί αμοιβαίως γνωστά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παρασχέθηκαν κατά την εκπόνηση ή διάρκεια της σύμβασης ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της και μετά το πέρας αυτής, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά, από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και εκπροσώπους τους, παρά μόνο από αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, δεν θα αποθηκευτούν σε αρχείο του ετέρου μέρους, δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, εξαγωγής (με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων), διαβίβασης, διάδοσης ή άλλης μορφής προφορικής ή γραπτής διάθεσης, ή συσχέτισης, ή συνδυασμού, ή διασύνδεσης.
  • Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στον ΠΕΛΑΤΗ, ως ποινική ρήτρα, και θα ευθύνεται περαιτέρω για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρίας.
 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν, συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αριθ. ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019, και υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Από την υποχρέωση αμοιβαίας τήρησης εμπιστευτικότητας εξαιρούνται πληροφορίες που είναι δημόσιες.
  • Τυχόν παράβαση της τήρησης της εμπιστευτικότητας από οιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που ανακύπτει κατά την αγορά προϊόντων, μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ και αφορά την εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεώς της μεταξύ των συμβαλλομένων.
  • Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιλύεται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.